Preambul

Este constituită, pe durată nedeterminată, Asociatia Confederală Natională a întreprinderilor, abreviat „Confeuropa”, care reprezintă si protejează interesele sociale, morale si economice a tuturor întreprinderilor care au luat fiintă sub formă individuală sau societară, si de asemenea si concernele si asociatiile temporare de întreprinderi, care activează în sectorul industrial, artizanal, agricol, comercial, serviciilor si în alte activităti economice de piată.
Confederatia „Confeuropa” are sediul national la Roma (Rm), în Via Generale Roberto Bencivenga n. 32 / 70, sediul regional pentru regiunea Sicilia în Siracusa (Sr), Via Monfalcone n. 52, filială la Bucuresti (România), Sector 2, Str. Matei Basarab n.106, bl.73, Et.8, Ap. 35 si o filială la Bruxelles (Belgia), Square Charles- Maurice Wiser, Avenue de Auderghen.
Confederatia adoptă codul etic confederal si de valori asociative, care constituie o parte integrantă din prezentul Statut, conferindu-le acestora propriile modalităti organizatorice si propriul comportament si angrenându-i pe asociati să le respecte.
Pentru a favoriza obtinerea scopurilor asociatiilor, Adunarea si/sau consiliul national al Confederatiei „Confeuropa” poate decide afilierea altor societăti si adeziunea altor asociatii, organizatii si entităti nationale, comunitare si internationale si poate constitui, stabilind organizarea si atributiile acestora, delegatii sau birouri detasate în alte localităti pe teritoriul national, comunitar si international.
TITLUL I - DENUMIRE, SCOP, FUNCTII
ARTICOLUL 1
CONFEDERATIA
1. „Confeuropa” este Asociatia Natională Autonomă, care reprezintă, asistă si protejează întreprinderile mici, mijlocii si mari.
2. 2. Are o durată nelimitată, este non profit si se inspiră din principiile si traditia socială crestină. Este deschisă tuturor celor care îsi fondează societăti în baza valorilor precum solidaritatea economică si socială, libertate si participare.
3. 3. Confederatia, “Confeuropa”, are sediul national la Roma (Rm), Via Generale Roberto Bencivenga n. 32 / 70, sediul regional pentru regiunea Sicilia în Siracusa (Sr), Via Monfalcone n. 52, filială la Bucuresti (România), Sector 2, Str. Matei Basarab n.106, bl.73, Et.8, Ap. 35 si o filială la Bruxelles (Belgia), Square Charles- Maurice Wiser, Avenue de Auderghen.
4. 4. Organul său oficial de informare este „Confeuropa”.
ARTICOLUL 2
SCOPUL CONFEUROPA SI EXERCITAREA FUNCTIILOR DE INTERS PUBLIC
1. Confederatia îsi propune următoarele obiective:
a) promovarea, organizarea, dezvoltarea, coordonarea şi domeniul de activitate al întreprinderilor mici, mijlocii şi mari, din sectorul de comerţ, turism, servicii, artizanat, industrie, construcţii, agricultură, pescuit, profesiilor, şi în activităţile economice de piaţă.
b) promovarea, organizarea, dezvoltarea, coordonarea şi domeniul de activitate al întreprinderilor în general;
c) reprezentarea şi protejarea intereselor morale şi economice în Italia şi în străinătate a întreprinderilor;
d) apărarea întreprinderilor mici, mijlocii şi mari, cum ar fi factorul de transformare şi proges a structurilor firmei şi a coeziunii sociale;
e) dezvoltarea conştiinţei privind antreprenoriatul, asumând şi favorizând toate iniţiativele care concură la elevarea morală şi la formarea antreprenorială a asociaţilor şi administatorilor entităţilor care aderă, la formarea profesională a cadrelor, concernelor şi la difuzarea idealurilor, principiilor şi experienţelor întreprinderilor mici, mijlocii şi mari;
f) dezvoltarea conştiinţei solidare între întreprinderilor mici, mijlocii şi mari, asumând şi favorizând toate iniţiativele care concură la elevarea morală şi formarea acestor asociaţii;
g) promovarea creşterii întreprinderilor mici, mijlocii şi mari, mai ales în Ţările în curs de dezvoltare şi care au intrat de curând în regim democrat;
h) pregătirea muncitorilor, a întreprinterilor familiale, a micilor operatori economici şi a cetăţenilor în general pentru achiziţionarea şi gestiunea instrumentelor de producţie, schimb şi servicii în economia întreprinderilor mici, mijlocii şi mari;
i) punerea în aplicare la fiecare nivel a asistenţei administrative, fiscală, comercială, legală şi tehnico-economică; cesionarea publicaţiilor privind contractele de lucru şi asistenţa în materie de aplicare a contractelor şi legislaţiei în domeniul muncii, şi formarea asociaţilor şi concernelor aderente, şi prin forme corespunzătoare de monitorizare, realizate din iniţiativa organizaţiei, ca expresie a principiului autocontrolului şi ca instrument permanent de prefecţionare a gestiunii;
l) colectarea de documentaţii, elaborarea datelor statistice privind întreprinderile mici, mijlocii şi mari, chiar şi cu scopul de interes general;
m) promovarea, îngrijirea şi valorizarea prin activităţi oportune de comunicare, a imaginii întreprinderilor în Ţară reevaluabilă.
2. Pentru a îndeplini obiectivele menţionate mai sus, “Confeuropa” va putea:
- să apeleze la intervenţiile prevăzute în diferitele sectoare economico-sociale ale Uniunii Europene, ale Statutlui, ale Regiunilor şi ale Administraţiilor Pubilce în general, şi la toate facilităţile legale;
- să stipuleze acorduri cu entităţiel publice şi private, cu societatea, asociaţii, institutele şi centrele de cercetare şi să participe la evenimente şi organizaţii italiene, stăine şi internaţionale care au aceleaşi obiective.
3. Confederaţie exercită funcţiile solicitate pentru lege, regulamente şi acte publice; se ocupă în deosebi de inspecţiile ordinare stabilite de propriul statut.
TITLUL II ASOCIATI
ART. 3
ASOCIATII – ADEZIUNI EFECTIVE SI OBLIGATIILE AFERENTE
1. Confederatia este alcătuită din întreprinderi mici, mijlocii si mari, entităti si concernele acestora, a căror adeziune a fost decisă si primită conform celor prevăzute la paragraful 4 si la următoarele paragrafe ale acestui articol.
2. Poate fi permisă, în baza procedurilor stabilite în faza de reglementare, adeziunea societătilor cooperative majoritar formate din întreprinderi mici, mijlocii si mari ordinare sau care au aderat deja sau sunt controlate de acestea, dar si a societăților simple sau de fapt, reglementate în functie de principiile întreprinderilor mici, mijlocii si mari.
3. De asemenea mai poate fi permisă, în baza procedurilor stabilite în timpul reglementărilor, adeziunea societătilor cooperative si care să abiă activităti concordante cu cele ale întreprinderilor mici, mijlocii si mari ordinare, sau care măcar să le crească numărul.
4. Asociatii, entitătile si concernele acestora care figurează în paragrafele precedente ca aderând la Confederatia “Confeuropa” prin intermediul Confederatiilor regionale si/sau asociatiilor teritoriale si/sau directe la Confederatiei natională.
5. Normele reglementatoare corespunzătoare precizează procedurile pentru certificarea elementelor necesare pentru admiterea asociatilor si caractersticile si existența acestora, si monitorizarea măsurile corespunzătoare adoptate.
6. În acest scop asociatii care aderă si se ocupă cu partea de monitorizare vor fi supusi acesteia de obicei în decurs de un an de la data adeziunii.
7. În ceea ce priveste natura deosebită a întreprinderii solicitante sau a îngrădirilor care rezultă din activitatea desfăşurată, aceasta nu va trece prin etapele de adeziune prezentate mai sus, ci va putea participa la admitere în baza unei aprecieri formulate de Consiliul Prezidential Confederal.
8. Adeziunea la Confederatie comportă, în orice caz, introducerea asociatului în toate organismele sectoriale, teritoriale care compun Confederatia.
9. Entitătile cu caracter mixt sunt atribuite Federatiei Nationale din sectorul inerent activitătii lor prevalente.
10. Asociatii si/sau entitătile aderente îndeplinesc următoarele obligatii, chiar dacă pentru adeziunele în curs punerea în practică a acestora nu a fost luată în considerare în mod expres în deciziile aferente:
a) Să observe Statutul Confederal, Si cele ale Federatiilor Nationale si ale Asociatiilor teritoriale si să respecte deciziile organelor colegiale;
b) Să se alinieze sectorului de activitate, si în ceea ce priveste conditiile pentru participarea la organe, care derivă din dispozitiile emise de Confederatie, de Federatiile nationale si din Asociatiile teritoriale;
c) Să vireze contributiile stabilite de organele competente ale Confederatiei si de asociatiile teritoriale, si acele obligatii legale sau impuse de reglematarea gurvernativă;
d) Să se aboneze la „Confeuropa";
e) Să comunice asociatiei teritoriale competentă sau Confederatiei pentru entitătile nationale sau interregionale avizele de convocare ale Adunărilor Ordinare si Extraordinare, la care un reprezentant al asociației teritoriale sau al Confederatiei are dreptul să participe;
f) Să primească monitorizarea celor prezentate la litera i) a art. 2 a prezentului Statut;
g) Să pregătească inspectiile ordinare pe care Confederatia trebuie să le efectueze, în concordantă cu normele statutare si modificările succesive.
ARTICOLUL 4
PROCEDURI PENTRU ADMITEREA ASOCIATILOR
1. Orice întreprindere mică, mijlocie si mare care intentionează se se asocieze „Confeuropa” va trebui să depună cererea de admitere, conform unui formular întocmit de confederatie, la Asociatia Teritorială în Provincia în care aspirantul asociat are sediul legal. Cererea de admitere va trebui să contină, în scop eliminatoriu, următoarele elemente: denumirea si datele de identificare, CUI-ul, Codul Fiscal, Reprezentatul legal si datele de identificare ale acestuia, activitatea desfășurată si locul de desfăsurare, Nr. Registrul Comertului, nr înregistrarea INPS si elementele prevăzute de normativa privind procesarea datelor cu caracter personal.
2. Întreprinderile mici, mijlocii si mari, entitătile si concernele acestora cu caracter national si interregional aderă direct la Confederatia Natională în functie de cele dispuse în prezentul articol.
3. Cererea de admitere a asociatilor trebuie să fie admisă sau respinsă de Consiliul Prezidential al Provinciei în decurs de 15 zile de la data prezentării cu decizie motivată. Ca rezultat al unei astfel de decizii este posibil să se facă recurs în decurs de 60 zile la Colegiul de Arbitri numit la nivel national.
4. Consiliul Prezidenţial al Provinciei are obligatia de a transmite, în 15 zile, deciziile noilor asociati si listele aferente Consiliului Prezidential National pentru punerea în aplicare.
5. Adeziunea se consideră a fi completă doar odată cu înmatricularea din partea Confederatiei la nivel national. Asociatii si entitătile aderente beneficiază de dreptul de participare la fazele adunărilor de acelasi nivel, în functie de normele prezentului Statut.
ARTICOLUL 5
DEMITERI SI EXCLUDERI
1. Demiterea este reglementată de articolul 24 din Codul Civil si produce efecte asupra întregii organizatii confederale.
2. Este echivalentă cu declarația de demisie decizia succesivă cu care se aderă la altă organizatie natională recunoscută juridic de reprezentată, asistentă si protejare a întreprinerilor mici, mijlocii si mari dacă nu a fost comunicată si agreată preventiv de Confederație conform procedurilor stabilite de regulamentul de adeziune.
3. Din declaratia de demitere, prezentată de Asociatia Teritorială Provincială si spre stiintă sediului national, ia nastere Consiliul Provincial fapt comunicat tuturor structurilor teritoriale si sectoriale interesate.
4. Excluderea este dispusă în cazul asociatiilor, entitătilor si concernelor lor care nu respectă obligatiile statutare adică cele care perturbă partenerul social, si anume care nu sunt în posesia elementelor si caracteristicilor prezentate la paragraful 7 al articolului 3 sau care aduc prin comportamentul lor, prejudicii morale sau materiale organizatiei confederale centrale sau periferice.
5. Decizia de excludere le revine organelor Asociatiei Teritoriale a Provinciei unde îsi are sediul legal asociatul, entitatea si concernele acestora. Pentru asociatii cu caracter regional si national decizia reintră în competenta Asociatiei Regionale si Confederatiei Nationale. În cazul deciziilor amintite, în decurs de 60 de zile se poate face recurs de către asociatul organului de nivel imediat superior celui care a adoptat decizia.
6. Dacă termenul de recurs prezentat la paragrul precedent a expirat, se mai poate face recurs la decizia de excludere la Colegiul de Arbitri al Confederatiei.
7. Concernele nationale, întreprinderile si societătile de servicii, care sunt instrumente active ale politicilor de dezvoltare antreprenorială ale Confederatiei exclud întreprinderile care vor să adere si care au fost demise, adică respinse de Confederatie.
TITOLO III - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
ARTICOLUL 6
ORGANIZAREA CONFEDERALĂ
1. Întreprinderile care aderă la Confederatie sunt organizate în Federatii nationale care corespund diferitelor sectoare de activitate si sunt membre ale sociatiilor din arondismentul provincial sau interprovicial denumit „Confeuropa – Asociatia provincială (interprovincială) din .…. (numele provinciei sau provinciilor )" sau regională când nu există nivele organizatorice provinciale sau interprovicinale denumite „Confeuropa – Confederatia regională din ... (numele regiunii)", de asemenea, în cazul în care în regiunea respectivă există două sau mai multe Asociatii provinciale sau interproviciale, asociatii cu arondisment regional, constituite de aceleasi Asociatii, denumite „Confeuropa – Confederatia regională din... (numele regiunii)".
2. Denumirea abreviată a asociatiilor cu arondisment provincial sau interprovincial este "Confeuropa ....... (numele provinciei sau provinciilor)".
3. Denumirea abreviată a asociatiilor cu arondisment regional este „Confeuropa... (numele regiunii)".
4. Statutele Federatiilor nationale si ale Asociatiilor teritoriale, hotărâte în cadrul Adunărilor acestora, se aliniază Statutului Confederal si au în continut textul normelor care le vizează si pe cele care îi privesc pe asociati.
5. Prezentul Statut stabileste principiile pentru localizarea si compunerea organelor Confederațiilor Regionale si ale Asociatiilor Teritoriale Provinciale în mod analog cu cele ale Confederatiei Nationale, prevăzând de asemenea si modalitătile si garantiile privind protejarea minoritătilor.
6. Aceste gen de statute si eventualele propuneri de modificare trebuie să fie supuse aprobării Consiliului National al Confederatiei înainte de înregistrarea acestora sau act notarial.
7. Instituirea unei Asociatii teritoriale, unificare a două sau mai multe Asociatii provinciale într-o unică Asociatie interprovicială sau Confederatie regională adică instituirea a două sau mai multe Asociatii provinciale în locul unei interprovincială sau unei Condeferatii regionale, este stabilită de Consiliul National în baza propunerii formulate de Consiliul Prezidential.
8. Organizarea este inspirată de principiul autonomiei maxime si a responsabilitătii organelor teritoriale si de cel al descentralizării organizatorice si de reprezentantă, deoarece sunt compatibile cu principiul unicitătii si eficientei organizării per ansamblu.
9. În corelare cu acestea se atribuie o putere de initiativă complementară si substitutivă diferitelor instante organizatorice pentru a suplini carentele si întârzierile în activarea instantelor aferente nivelului inferior.
10. Conditiile, garantiile si limitele pentru astfel de interventii sunt stabilite de regulamentul de punere în aplicare corespunzător.
11. Se instituie fondul de solidaritate si distributie pentru a sustine coeziunea dezvoltării organizatorice. Normele de reglementare aferente vor disciplina alimentarea si gestiunea acestuia.
TITOLO IV - ASOCIATII PROVINCIALE SAU INTERPROVINCIALE
ARTICOLUL 7
NORME PENTRU FUNCTIONAREA ASOCIATIILOR PROVINCIALE SAU INTERPROVINCIALE
1. Asociatiile provinciale sau interprovinciale reprezintă Confederatia în cadrul propriilor arondismente si explică, respectând adresele generale stabilite de organele Confederatiei, atributiile care le revin pe plan national la articolul 2 din prezentul Statut.
2. În spetă, sunt atributii fundamentale ale Asociatiilor provinciale sau interprovinciale si cele regionale, când nu există Asociatii la nivel teritorial inferior:
a) Promovarea sectorului competentei în cadrul noilor initiative ale întreprinderilor si dezvoltarea asociatilor, entitătilor si a concernelor aderente;
b) Atragerea întreprinderilor mici, mijlocii si mari care operează în sectorul competentei
c) Gruparea întreprinderilor mici, mijlocii şi mari care activează în sectorul competenţei;
d) punerea în aplicare a serviciilor administrative, legale, fiscale, de lucru, financiare, tehnice si economice ale asociatilor care aderă;
e) promovarea, proiectarea si coordonarea proceselor de integrare si dezvoltare.
3. Asociatiilor provinciale sau interprovinciale le revine în special sarcina să desemneze, exceptie făcând cazurile în care legea prevede altfel, entitătile si autoritătile provinciale si locale, reprezentantii întreprinderilor înstiintând Confederatia natională si regională.
4. Asociatiile provinciale sau interproviciale promovează si asigură participarea asociatilor aderenti la activitătile Confederatiei regionale si ale Confederatiei nationale si îi reprezintă în Adunările pentru alegerea organelor confederatiilor regionale si confederatiei nationale.
[ştampilă]
[MINNITI GIUSEPPE DI RAFAELE
NOTAR ÎN SIRACUSA]
5. Confederatia natională stabileste în Regulamentul de punere în aplicare normele pentru alegerea organelor Asociatiilor teritoriale si pentru exercitarea reprezentantei de la paragraful precedent, în baza următoarelor criterii directive:
a) Participă cu drept de vot la adunările Asociațiilor teritoriale ale asociatilor, entitătilor di concernelor aderente în acord cu contributiile către Organizatia confederală prezentate la articolul 3, paragraful 14, litera c), virate efectiv si ajunse în timp util înainte de Adunarea Congresuală;
b) Numărul voturilor care revin fiecărei întreprindere sau entitate aderentă admisă este fixat în conformitate cu articolul 10, paragaful 8, care prevede că fiecare întrepridere sau entitate nu poate primi mai mult de 1 vot;
c) Sunt eligibili în organele Asociatiilor teritoriale adminstratorii, asociatii si asociatii entitătilor aderente în regulă cu contributiile mentionate mai sus.
6. Asociatiile provinciale sau interprovinciale trebuie să se alinieze directivelor generale ale Confederatiei nationale si regionale. Acestea au obligatia să transmită avizele de convocare a propriilor organe colegiale Confederatiei nationale si regionale.
7. Confederatia natională si cele regionale pot participa cu prorpiul reprezentant la sedintele amintite mai sus.
8. Asociatiile Teritoriale Provinciale pot institui în cadrul Provinciei de Referintă una sau mai multe unităti Comunale care să servească drept furnizare servicii către asociati nominalizând un responsabil pentru unitatea Comunală stabilind, printr-un regulament corespunzător, sarcinile, puterile, atributile si remuneraţia. Decizia din prezentul paragraf va trebuie să fie adoptată de Consiliul Provincial al Presedentiei si ratificată de Consiliul Nasional al Presedentiei.
9. Asociatiile provinciale si interprovinciale se bucură de autonomie partimonială, adminsitrativă si functională în limitele stabilite de prezentul statut si sunt supuse controlului Confederatiei nationale si ale Confederatiilor regionale. De obligatiile contractate de Asociatiile provinciale răspund tot acestea cu partimoniul aferent si cu persoanele care au contractat obligatiunile în numele Asociatiilor teritoriale.
10. Asociatiile provinciale sau interprovinciale stabilesc, respectând deciziile confederale si ale Confederatiilor regionale în materie, măsura contributiilor pe care entitătile aderente si le datorează.
11. Din motive de coordonare si de informare, se va transmite câte o copie după bilanturi, procese verbale ale organelor si prezentărilor privind activitatea acestora Confederatiei nationale si regională, care cu scopurile prezentate si în caz de necesitate, vor putea să dispună certificări, informând Confederatia, căreia îi vor fi aduse la cunoștință concluziile si propunerile cazului.
12. În cazul în care Asociatia teritorială întâmpină carente sau dificultăti organizatorice imputabile absentei unei figuri operative stabile, Consiliul prezidential al Confederatiei conform articolului 15, are facultatea, după consultarea Confederatiei regionale competentă când este vorba despre Asociatia provicială sau interprovicinală, să numească în cadrul asociatiei amintite directorul pro-tempore. Cu scopul de a înlătura limitările si dificultătile întâmpinate, directorul pro-tempore trebuie să colaboreze cu Presedintele, să execute deciziile organelor Asociatiei provinciale, să coordoneze asistenta asociatilor, să conducă per ansamblu activitatea din birourile Asociatiei provinciale.
13. În caz de neconformități sau de carente persistente si/ sau inertie organizatorică, Consiliul de presedentie are faculatea, după consultarea Confederatiei regionale compententă în cazul Asociatiei pronvicinale sau interprovinciale sau la propunerea acesteia, să numească un delegat confederal conform art. 15.
14. În cazuri deosebit de grave, Consiliul prezidential va putea numi un comisar ad acta cu sarcina de a exectua actiunile care-i sunt atribuite în mod specific de Confederatie.
15. În cazuri mai grave, Consiliul prezidential are facultatea de a dizolva organele sociale ale Asociatiei provinciale si să numească un comisar cu sarcina de a înlătura neconformitătile si carentele si ca, în perioada de timp stabilită de Consiliu- perioadă care în mod normal nu poate depăsi termenul maxim de doi ani exceptie făcând cazurile de prorogări motivate în mod deosebit- va trece la convocarea Adunării Asociatiei provinciale pentru reconstituirea organelor sociale. Decizia de numire a comisarului va fi supusă ratificăii primului Consiliu national util.
16. În cazul în care Consiliul prezidential va considera că neconformitătile sau disfunctiile sunt de asa manieră de a nu putea fi eliminate de o gestiune comisarială, însusi Consiliul va propune Consiliului national să revoce reprezentanta Confeuropa de pe teritoriul de apartenentă, înstiintând asociatii, entitătile aderente si entitătile publice si private interesate cu scopul de a reconstitui Asociatia pe baze noi.
17. Contrar prevederilor de la paragrafele 11,12,13, si 14 se admite recursul la Colegiului de Arbitri al Condeferatiei, fără efecte de suspendare.
ARTICOLUL 8
ORGANE PROVINCIALE:
Sunt considerate organe provinciale ale Confederatiei:
- Congresul Provincial;
- Consiliul Provincial;
- Consiliul Presedentiei Provinciale;
- Presedintele de Onorare Provincial;
- Presedintele Provincial;
- Secretarul General Provincial;
- Colegiul de Revizori de Conturi Provincial
Aceste organe ale Asociatiilor Teritoriale Provinciale au o durată de patru ani, iar membri acestora pot fi realesi. Pentru orice altă functie prevăzută sau previzibilă si care nu este legiferată în mod expres în prezentul statul i se va solicita Congresului Provincial să stabilească regulamente de functionare.
Conform si pentru efectele prezentul statut, organele, componenta acestora, puterile si modalitătile de functionare care sunt atribuite organelor provinciale sunt valabile în mod irevocabil si pentru Asociatiile Teritoriale Interprovinciale, si pentru Confederatiile regionale sau Interregionale.
ARTICOLUL 9
CONGRESUL PROVINCIAL
1. Fac parte din Congresul Provincial toti asociatii înscrisi în Asociatia Teriteritorială Provincială în regulă cu plata cotelor sociale stabilite e Consiliul Prezidential Provincial
2. Fiecare asociat are dreptul la un vot si poate investi în scris delegati care să nu fie neapărat asociati; un subiect nu poate reprezenta mai mult de fapte asociati
3. La Congres participă fără drept de vot, în cazul în care nu sunt delegati, membri Consiliului Regional, si un reprezentant al Confederatiei nationale;
4. Congresul Provincial este convocat, la sediul Asociației Teritoriale Provinciale a Presedintelui Provicinal sau a Secretarului General Provincial, în fiecare an până pe 30 aprilie sau de fiecare dată când este necesar sau la solicitarea unei treimi din asociati, unei treimi din membri Consiliului Provincial sau al Revizorilor de Conturi;
5. Înstiintarea convocării trebuie să fie trimisă prin Fax, scrisoare ordinară, recomandată cu confirmare de primire sau prin oricare alt mijloc considerat potrivit sau publicată la sediul Asociatiei Teritoriale Provincială cu fapte zile înaintea datei convocării si trebuie să contină data, ora si ordinea de zi a adunării si eventual o a doua convocare care va avea loc după scurgerea a cel puțin douăzeci si patru de ore de la data primei convocări.
6. Deciziile programatice ale Congresului, sunt exprimate în motiuni privind subiectele generale sau particulare.
7. De asemenea Congresul poate să trateze alte subiecte privind întreprinderile mici, mijlocii si mari în cazul în care acest lucru este solicitat de cel putin o treime din participantii cu drept de vot.
8. Congresul Provincial devine competenta de a delibera modificările Statutului propuse de Consiliul Regional. Aceste modificări pot fi de asemenea propuse de cel putin o treime din participantii Adunării. Deciziile cu privire la modificările statutare treubie să obtină votul favorabil a cel putin două treimi din voturi. Aceste decizii trebuie să fie supuse Aprobării Consiliului National Prezidential;
9. Congresul Provincial numeste Biroul Prezidential, Secretarii, Comisia Electorală, si comisia pentru Verificarea puterilor, când aceasta are pe ordinea de zi alegerea organelor Provinciale.
10. În manieră ordinară voturile se exprimă prin ridicarea mâinii, prin apel nominal si prin scrutin secret când cel putin o cincime din participanti solicită acest lucru.
11. Deciziile se ia în cazul majoritătii voturilor celor prezenti;
12. În caz de egalitate de voturi, acestea se consideră respinse.
13. Congresul Provicinal trebuie ca:
a) Până pe 30 Aprilie al fiecărui an să aprobe proiectul de Bilant Final aferent anului precedent;
b) Până pe 30 noiembrie să aprobe proiectul de Bilant iniţial al anului succesiv;
c) Să stabilească căile generale ale politicii antreprenoriale ale întreprinderilor mici, medi si mari ale Organizatiei din Provincie în raport cu temele si subiectele propuse de Consiliul Provincial, continute în convocare.
d) Să formuleze în consecintă liniile generale al programelor;
e) Să aleagă la fiecare patru ani Presedintele si toti membri care fac parte din organele Asociatiei Teritoriale Provinciale.
f) Să examineze temele cu o relevantă deosebită pentru politica antreprenorială a întreprinderilor mici, mijlocii si mari în raport cu stadiul Organizatiei si stadiul de punere în practică a programului sau să aprobe propuneri privind institutiile publice.
ARTICOLUL 10
CONSILIUL PROVINCIAL
1. Consiliul Provincial este compus dintr-un număr minim de sapte membri si unul maxim de cincizeci în raport cu numărul de asociati înscrisi în Asociatia Teritorială Provincială. La sedintele Consiliului Provincial sunt invitati să participe, membri Colegiului de Revizori de conturi, membri Consiliului Prezidential care nu iau parte si cu alt titlu si un reprezentant al Confederatiei nationale.
2. Membri acestuia sunt alesi de Congresul Provincial, sunt realesi si au un mandat de circa patru ani.
3. Consiliul Provincial îi revine sarcina de a:
a) Decide privind excluderea sau respingerea asociatilor;
b) Stabili căile general si să fixeze programele politice si operative ale Asociatiei Teritoriale Provincială în cadrul si în limitele directivelor fixate de Adunare;
c) Alege Vicepresedintii si membri consiliului prezidential stabilindu-le numărul;
d) Aproba proiectul de raportare anual final şi iniţial al Asociatiei Teritoriale Provinciale;
e) Stabili mijloacele de finantarea ale Asociatiei Teritorială Provinciale si măsura contributiilor datorate e către asociatii aderenti Asociatiei, respectând deciziile confederale în domeniu.
f) Convoca Congresul Provincial fixând ora, locul si ordinea de Zi;
g) Promova, de comun acord cu federatiile nationale compente, constituirea Federatiilor regionale si alte eventuale structuri sectorila fixându-le scopuri si sarcini corespunzătoare;
h) Aprobă la propunerea Consiliului Prezindetial, Regulamentul de punere în practică a prezentului Statut acolo unde se prevede acest lucru;
i) delega, dacă se consideră oportun, o parte din propriile atributii si sarcini Consiliului Prezidential;
j) delibera privind toate celălalte domenii atribuite lui în prezentul Statut si să exercite functiile solicitate în mod specific de către Adunare.
4. Consiliul Provincial este convocat de Presedinte, de obicei printr-o decizie a Consiliului Prezidential, de fiecare dată când se consideră oportun si nu mai mult de două ori pe an. De asemenea, Consiliul trebuie să fie convocat în cazul în care acest lucru este solicitat de cel puțin o treime din menbri săi.
5. Convocarea se face prin intermediul unei scrisori, fax sau altă metodă considerată potrivită, si trimisă în cel putin opt zile de la prima dată fixată pentru Consiliul. În caz de urgentă convocarea se face prin telegramă, pentru ca membri consiliului de revizori de conturi să fie informati cu cel putin o zi înainte de sedintă.
6. Convocarea trebuie să contină: ordinea de zi a sedintei, locul, data si ora primei si eventual celei de-a doua convocări care va putea avea loc la cel putin o oră de cea fixată prima dată.
7. Sedintele Consiliului se consideră valabile în momentul în care în cadrul primei convocări intervine majoritatea consilierilor în functie; cea de-a doua convocare va putea avea loc dacă s-a scurs cel putin o oră de la prima convocare, Consililul Provincial este reunit în mod valid când este prezentă o treime din membri.
8. Deciziile se iua in caz e majoritate aboslută de voturi ai consilierilor prezenti.
9. Voturile sunt în mod normal evidente; sunt secrete când se solicită acest lucur de mai mult consilier care reprezintă cel putin o treime din asociatii prezenti. În caz de egalitate de voturi, va prevala votul Presedintelui; în cazul votului secret, egalitatea de voturi comportă respingerea propunerii.
Membri care nu participă, fără un motiv justificat, la două sedinte consecutive ale Consiliului, vor fi decăzuti automat din functie. Referitor la posturile vacante care, pentru orice fel de motiv, se fac simtite în cadrul Consiliului în rândul membrilo se va recurge la cooptarea acestora chiar de către Consiliu. Înlocuirile vor surveni în decurs de 90 de zile. Consilierii numiti asfel vor rămâne în functie pe până la încheierea mandatului celor înlocuiti. Dacă numărul Consilierilor nu este majoritar, cei rămasi vor trebui să convoace Adunarea regională care va da curs unei noi alegeri de organe statutare.
ARTICOLUL 11
CONSILIUL PREZIDENTIAL PROVINCIAL
1. Consiliul Prezidential este compus:
a - din Presedinte;
b - din Vicepresedinti;
c- de la 4 la 12 membri alesi de Consiliul Provincial din care cel putin două treimi dintre proprii membri.
2. Mandatul acestora este de patru ani si pot fi realesi. Consiliul este convocat de Presedinte, cu o frecventă stabilită în functie de necesităti.
Sedintele sale sunt valide de la prima convocare dacă sunt prezenti jumătate plus unu din membri. După ce s-a scurs o oră de la programul fixat va avea loc cea de-a doua convocare. In acest caz, sedinta este validă dacă sunt prezenti cel putin o treime din membri.
3. Secretarul general si Presedintele colegiului de revizori de conturi asistă la sedintele Consiliului Prezidential.
4. Membri care nu participă din motive nejustificate la două sedinte consecutive ale Consiliului Prezidential sunt decăzuti automat din functie. În cazul posturilor vacante, indiferent de motivele pe care le-ar putea avea membri consiliului prezidential, Consiliul Regional se va ocupa de înlocuirea acestora.
5. Reintră în sarcina consiliului Prezidential să:
a) Decidă cu privire la admiterea asociatilor;
b) Se ocupe de gestiunea si administrarea Asociatiei Teritoriale Provincială în cadrul directivelor fixate de Consiliul Provincial;
c) Întocmească raportare preventive si consuntive ale Asociatiei regionale pe care să le înainteze spre aprobare Consiliului Provincial;
d) Propună Consiliului Provincial cresterea Contributiei de asociere la Asociatia Provincială;
e) Decidă în ceea ce priveste structura organizatorică a Asociatiei Provinciale prin instituirea, reglementarea si disciplinarea serviciilor si părtilor operative;
f) Decidă cu privire la angajarea, transferul si concedierea personalului din subordine pe lângă încadrarea acestuia;
g) Desemneze reprezentatii si să numească delegati în rândul entitătilor, comisiilor si altor organisme în care în cadrul cărora Asociatia regională participă sau poate fi reprezentată;
h) Propună Consiliului Provincial eventuale regulamente de punere în practică a prezentului Statut;
i) Atribuie sarcini operative si să numească sefii operativi stabilindu-le sarcinile, functiile si eventualele remuneratii;
j) Ia decizii în domeniul administratiei ordinare si extraordinară în functie de directivele fixate de Consiliul Provincial;
k) Numească Secretarul General al Asociatiei Provinciale;
l) Decidă în cazul tuturor operatiunilor financiare necesare pentru obtinerea obiectivelor Asociatiei Teritoriale Provinciale;
m) De asemenea Consiliul Prezidential are puteri ample de decizie si executive în ceea ce priveste prezentul Statut care nu sunt rezervate în mod expres Adunării sau Consiliului Provincial si, în caz de urgentă, ia decizii care fac parte din domeniul de competentă a Consiliului regional solicitând ratificarea acestora în cadrul primei sedinte.
ARTICOLUL 12
PRESEDINTELE PROVINCIAL
1. Presedintele reprezintă legal Asociatia Teritorială Provincială, detine semnătura socială, prezidă Consiliul Provincial si Consiliul de presedentie.
2. Reintră în sarcina Presedintelui:
a) Să pună în aplicare directivele fixate de organele colegiale ale Asociatiei Teritoriale Provinciale;
b) Să se ocupe de relatiile Asociatiei Teritoriale Provinciale cu administratia publică, cu organizatiile sindicale si economice regionale, si de toate celălalte relatii cu partea externă;
c) Să convoace Consiliul Provincial, Consiliul Prezindetial si, în baza deciziei Consiliului Provincial, Congresul Provincial si conferintele provinciale, întocmind ordinea de zi si tematica;
d) Să numească avocatii si procurorii în fata oricărei jurisdictii;
e) să-ti exercite toate celălalte functii solicitate de către organe si, în caz de urgentă, să adopte prevederile de competenta Consiliului prezidential, exceptie făcând ratificarea în cadrul primei convocări.
f) Presedintele poate să delege unul sau mai multi vicepresedinti să exercite o parte din functiile sale.
g) În caz de impediment al Presedintelui puterile acestuia sunt preluate de Vicepresedinte sau de Vicepresedintii delegati în acest sens.
h) În cazul în care Presedintele este demis din functie în timpul mandatului, noul Presedinte este ales de Consiliul Provincial si rămâne în functie până la încheierea celui de-al partulea an în curs.
ARTIVOLUL 13
SECRETARUL GENERAL PROVINCIAL
1. Presedintele poate să-i propună Consiliului Provincial numirea Secretarului general, chiar si a unei persoane care nu face parte din membri acestuia.
2. Secretarul general, în limitele puterilor conferite, reprezintă Asociatia Teritorială Provincială cu toate efectele legii si explică foarte implicat functiile care îi sunt atribuite e Consiliul regional.
3. Mai ales, Secretarul general se ocupă cu coordonarea structurii uniunii, participă la sedintele Consiliului Prezidential si detiune drept de vot decizional în Consiliul Prezindential, în cazul în care nu face parte din acesta cu alt titlu ca membru.
ARTICOLUL 14
COLEGIUL REVIZORILOR DE CONTURI PROVINCIAL
1. Colegiul revizorilor de conturi provincial este compus din trei membri efectivi si doi suplinitori alesi, chiar si din exterior, de Congresul Provincial care numeste si Presedintele;
2. Acestia au un mandat de patru ani si pot fi mereu realesi. Suplinitorii o dată cu avansare în vârstă ajung la stadiul în care functia lor se încheie sau sunt împiedicati să-si mai exercite functia;
3. In caz de carente în cadrul organului, Consiliul Provincial se va ocupa de înlocuiri până la următoarea Adunare;
4. Reintră în atributiile Colegiului de Revizori să controleze toate operatiunile econmice si financiare ale Asociatiei Teritoriale Provinciale si examinarea raportului anula de trimis spre aprobare Consiliului Provincial;
5. Revizorii de conturi intervin în Congresul Provincial si în cadrul sedintelor Consiliului Provincial;
6. Presedintele Colegiului asistă la sedintele Consiliului Prezindential Provincial.
TITLUL V - CONFEDERATIILE REGIONALE
ARTICOLUL 15
NORME GENERALE DE FUNCTIONARE
1. Confederatiile regionale si structurile teritoriale ale Provinciei Autonome Trento si Bolzano reprezintă Confederatia în cadrul propriilor arondismente si explică sarcinile care i se atribuie la nivel national în cadrul articolului 2 din prezentul Statut.
2. In spetă, reintră în atributiile Confederatiilor regionale conform articolului 117 din Constitutie si prevederilor legislative aferente:
a) să reprezinte în fata adminsitratiei si altor entităti regionale, respectând directiile generale stabilite de organele Confederatiei, interesele si indicatiile entitătilor care aderă;
b) să elaboreze, în cadrul directivelor politice ale Confederatiei, al tuturor întreprinderilor individuale sau cu formă de societate, concernelor si asociatilor temporare alefirmelor, care operează în sectorul industrial, artizanal, agricol, comercial, de serviciici în alte activităti economice de piată la nivel regional;
c) să gestioneze relatiile cu sindicatele în cadrul directivelor confederale cu concursul federatiilor regionale acolo unde există;
d) să promoveze si să pună în practică initiative si de multe ori să coordoneze activitătile de interes comun, atât generale cât si sectoriale, ale Asociatiilor provinciale si/sau interprovinciale ale regiunilor în cauză; e) să atribuie entitătilor regionale, exceptie făcând cazurile în care legea dispune altfel, reprezentantii întreprinderilor mici, medi si mari care aderă la Confederatie, informând-o pe aceasta;
f) să promoveze constituirea, unei întelegeri cu Federatiile nationale competente, si Federatiile regionale prezentate ulterior la articolul 8, în rândul întreprinderilor care aderă si care activează în sectoarele de activitate specifice, asigurând functionarea acestora;
g) să efectueze, sau să sprijine efectuarea prin delegare sau însărcinare a Confederatiei, ridicarea contributiilor datorate de asociatii aderenti si conform dispozitiilor statutare în ceea ce priveste vigilenta asupra organelor asociate;
h) să instituie, de comun acord cu Asociatia Teritorială Provincială si/sau interprovincială, servicii în favoarea acestora si a entitătilor asociate, cu obiectivul de a crea o legătură functională între organizatia locală si cea confederală;
i) să colaboreze cu Confederatia, si anume cu Asociatia natională pentru a îndeplini functiile de inspectie, în caz de modificări ulterioare si dispozitii privind punerea în practică, conform normelor de formulat de Consiliul prezidential confederal;
3. Confederatiile regionale se bucură de autonomie patrimonială, administrativă si functională în limitele compatibile cu directivele generale stabilite de Confederatie. De obligatiile din cadrul Conferatiilor regionale trebuie să răspundă tot acestea, respectând patrimoniul si persoanele care au preluat aceleaşi obligatiile în numele Confederatiilor regionale;
4. Confederatiile regionale, în vederea respectării directivelor confederale, stabilesc contributiile în procente pe care trebuie să le achite asociatii si entitătile si concernele asociate;
5. Consiliul prezidential confederal poate să încredinteze Confederatiilor regionale sarcina de a inspecta, supraveghea si interveni în functionarea administrativă si în eficientă organizatorică a Asociatiilor provinciale si/sau interproviciale;
6. Confederatiile regionale trebuie să se alinieze cu directivele generale ale Confederatiei. Este obligatoriu ca acestea să transmită convocările la sedintele propriilor organe ale Confederatiei, care are facultatea de a se face reprezentată de acestea;
7. De asemenea, din motive de coordonare si informare, copiile după bilanturi, rapoarte privind activitatea desfăsurată sau programată și după procesele verbale ale organelor sunt trensmise de la Confederatiile regionale la Confederatia natională;
8. Confederatia are facultatea de a dispune oricând inspectii cu scop de confirmare;
9. În cazul în care se constată nereguli de funcționare de orice natură sau ineficientă, se aplică dispozitiile prevăzute de prezentul statut;
10. Organele Confederatiilor regionale au un mandat de patru ani.
11. Confederatiile regionale, sunt sustinute de statutul care va fi aprobat de Consiliul National înainte de a obține caracteristici juridice;
12. Confederatiile regionale convoacă Adunarea anuală.
TITLUL VI - FEDERAȚII NAȚIONALE ȘI REGIONALE
ARTICOLUL 16
FEDERATIILE NATIONALE SI REGIONALE– NORME DE FUNCTIONARE
1. Federatiile, în cadrul directivelor generale ale Confederatiei si al aplicabilitătii statutelor aferente, reglementate si instituite prin regulamentul aprobat de Consiliul National, stabilesc liniile de actiune în sector, se ocupă de promovarea si dezvoltarea entitătilor aderente în domeniile de activitate în care activează, le asistă pe plan tehnic si economic, se ocupă de activitatea legislativă specifică si le reprezintă, cu interventia Confederatiei, pentru stipularea acordurilor sau contractelor nationale colective de muncă.
2. Confederatia atribuie anual Federatiilor nationale un fond pentru cheltuielile de functionare în functie de normele de reglementare care prevăd si criteriile preliminare sau sanctiuni.
3. Un reprezentant al Confederatiei face parte de drept din organele colegiale ale fiecărei Federatii nationale.
4. În cazul în care se observă neconformităti statutare în functionarea acestora sau ineficiente grave, ve aplică dispozitiile prezentului Statut. Împotriva prevederilor prezentate se poate face recurs la Colegiul Probiviri al Confederatiei, fără efect de suspendare.
5. La nivel regional sunt instituite Federatii regionale de sector care sunt corespondentul Federatiilor nationale si care au conditiile si modalitătile prevăute în regulamentul de punere în aplicare.
6. Federatiile regionale constituite au dreptul să fie reprezentate în Consiliul Federatiilor nationale conform normelor stabilite în faza de regulament.
7. Statutele Federatiilor regionale trebuie să fie conforme cu schema de statut stabilită de Consiliul national al Confederației la propunerea Federatiilor nationale interesate.
8. Federatiile regionale sunt supuse controalelor si interventiilor analoge celor prevăzute la paragrafele precedente care tratau Federatiile nationale, de efectuat de către asociatiile regionale competente, de comun acord cu Federatiile nationale interesate.
9. De asemenea se mai pot institui din initiativa si în cadrul Asociatiilor provinciale si/sau interprovincial, chiar si în baza propunerilor Federatiilor nationale comitete de sector ca si corespondente al Federatiilor nationale.
TITLE VII - ORGANELE CONFEUROPA
ARTICOLUL 17
ORGANE
Gli organi della Confederazione sono:
Organele Confederatiei sunt:
- Adunarea natională
- Consiliul national;
- Consiliul prezidential;
- Presedintele de onoare;
- Presedintele;
- Secretarii generali, dacă au fost numiti;
- Colegiul de Revizori de Conturi;
- Colegiul de Probiviri.
Pe lângă organele enumerate se vor institui DEPARTAMENTELE pentru fiecare sector economic, politic si social în vigoare; acestea vor fi conduse de un responsabil care este de fapt vicepresedintele Confeeratiei si vor fi rsub incidenta regulamentului aprobat de Adunarea natională care le va stabili puterile.
Cu titlu de exemplu dar nu de reducere deoarece Adunarea Natională are facultatea de a le mări sau micsora numărul vor fi instituite următoarele departamente:
- Departamentul pentru comert;
- Departamentul pentru artizanat;
- Departamentul politici agricole;
- Departamentul pentru pescuit;
- Departamentul pentru servicii avansate;
- Departamentul pentru industrie;
- Departamentul pentru constructii;
- Departamentul pentru turism;
- Departamentul pentru servicii;
- Departamentul pentru profesii;
- Departamentul pentru egalitatea e sanse;
- Departamentul inovatie tehnologică, sigurantă si calitate;
- Departamentul Politici comunitare si “CONFEUROPA ESTERO”;
- Departamentul Politici de Mediu.
Pentru Departementele enumerate si pentru orice altă functie prevăzută în mod expres în prezentul statut, i se solicită Adunării Nationale să aprobe regulamentele pentru o functionară corespunzătoare.
ARTICOLUL 18
CONSTITUIREA SI CONVOCAREA ADUNĂRII NATIONALE
1. Adunarea Natională este alcătuită de delegatii entitătile aderente amintite în paragrafele următoare, de Presedintii Confederatiilor nationale si/sau regionale, provinciale si interprovinciale si Federatiilor nationale si de reprezentantii entitătilor nationale si interregionale investite cu roluri nationale.
2. Fac parte din Adunarea Natională cu drept de vot presedintii Regionali si Secretarii Regionali ai tuturor Confederatiilor aregionale din Italia; Mai fac parte cu drept de vot delegatii regionali, numiti la fiecare 4 ani de Adunarea Confederală Regională în baza principiului un delegat la fiecare 500 de înscrisi;
3. Adunarea este convocată de Presedintele confederal în baza deciziei Consiliului National, pe cale ordinară, la fiecare 4 ani cu atributiile prezentate la paragrafele 1,2 si 5 ale articolului următor si în alti ani cu atributiile enumerate la paragraful 3 al articolului următor; este convocată în mod extraordinar, când Consiliul National va avea nevoie sau când o va cere un număr de Asociatii teritoriale care reprezintă cel putin o treime din enititătile aderente si în regulă cu contributiile.
4. Delegații alesi în cadrul adunării nationale sunt numiti de Consiile Regionale, exceptie făcând cazurile în care nu există sau de functionare necoformă a Confederatiei regionale, caz în care decide Comisarul ad acta.
5. Convocarea Adunării, care contine propunerile Consiliului nationale si ordinea de zi, este transmisă tuturor entitătilor aderente si Asociatiilor provinciale, interprovinciale si Confederatiilor regionale, cu cel putin 90 de zile înainte de data stabilită pentru celebrarea Adunării zi în care ordinea de zi prevede alegerea functiilor sociale. În celălalte cazuri convocarea trebuie trimisă cu cel putin 30 zile înainte de data stabilită pentru celebrarea Adunării si prin publicarea în "CONFIMPRESA Europa" care, în acest caz, va trebui să fie invitată de toate entitătile aderente.
6. Prin înstiintare Presedintele confederal comunică data până la care Presedintii Asociatiilor teritoriale vor convoca Adunările pentru alegerea preliminară a organelor Asociatiilor Teritoriale si ulterior Consiliile pentru dezbaterea temele stabilite pentru Adunare si pentru alegerea delegatilor.
7. În cadrul sedintelor Consiliilor amintite la paragraful precedent va interveni un delegat al Conferatiei.
8. Numărul delegatilor de atribuit entitătilor aderente a fiecărui arondisment Regionale este reglementat de prezentul Statut;
9. Entitătile, întreprinderile mici, mijlocii si mari aderente cu caracter national vor participa la adunarea Confederației Nationale, exercitând din plin dreptul la vot în baza principiului (unui) 1 vot pentru fiecare asociat.
10. Adunarea natională numeste biroul prezidential, Secretarii, Chestorii si Comisia pentru verificarea puterilor, când aceasta are pe ordinea de zi alegerea organelor confederale. În alte cazuri adunarea este prezidată de Presedintele confederal.
11. În cadrul adunării ordinare voturile se exprimă din ridicarea mâinii sau prin strigare nomială si prin scrutin secret atunci când este solicitat de cel putin o cincime din participanti.
12. Listele candidatilor la postul de Consilier national, de ales în cadrul sedintei plenare conform primului paragraf litera b) al articolul 20, vor trebui să fie semnate cel puțin o zecime din delegatii Adunării.
13. La sedintele Adunării participă, fără drept de vot, în cazul în care n-au fost delegati, membri Consiliului national, Consiliului prezidential, al Colegiului de revizori de conturi, Colegiului de Arbitri, Directorul general si fosti Presedinti confederali. De asemenea, vor mai participa, fără drept de vot, în cazul în care nu sunt delegati, Senatori si Deputati ai Republicii în functie, care au ocupat sau ocupă functii de conducere în diferite nivele ale Confederatiei.
ARTICOLUL 19
ATRIBUTIILE ADUNĂRII NATIONALE
1. Adunarea natională stabilieşte liniile generale ale întreprinderilor mici, mijlocii si mari, ale entitătilor si concernelor lor privind temele si subiectele propuse de Consiliul national, continute în ordinea de zi de la articolul precedent.
2. Adunarea formulează asadar programul activitătilor confederale si alege la fiecare patru ani Presedintele Confederatiei si membri Consiliului national, ai Colegiului de Revizori de Conturi si ai Colegiului de Arbitri.
3. Adunarea în ceilalti ani examinează în acelasi timp sau in timpi diferiti temele cu o relevantă deosebită pentru politica întreprinderilor mici, mijlocii si mari, raportul privind stadiul organizării si stadiul punerii in aplicare a programului confederal sau formulează propuneri către institutiile publice.
4. Deciziile privind programele Adunării sunt exprimare în moțiuni care vizează subiectele generale sau particulare.
5. De asemenea, Adunarea poate să trateze alte subiecte care vizează întreprinderile mici, medi si mijloci în cazul în care acest lucru este solicitat de cel puțin o treime din participanții cu drept de vot.
6. Adunarea are competenta de a decide cu privire la modificările Statutului confederal propuse de Consiliul national. Aceste modificări pot fi propuse si de cel putin o treime din delegatii Adunării. Delegatii trebuie să facă o cerere de înscriere la ordinea de zi a Adunării cu cel putin treizeci de zile înainte de data reunirii acesteia, pentru analiza preventivă din partea Consiliului national. Deciziile privind modificările statutare trebuie să fi obtinut votul favorabil a cel putin două treimi din delegatii Adunării si trbeuie să fie comunicate prin intermediul actelor publice.
7. Adunarea natională aprobă Bilantul Final al anului trecut al Confederatiei până pe 31 iunie a fiecărui an; de asemenea mai aprobă si bilantul Final al anului următor până pe 15 decembrie al anului precedent.
ARTICOLUL 20
COMPONENTA CONSILIULUI NATIONAL
1. Consiliul national este compus din: a) Presedintele Confederatiei;
b) între 6 (şase) si 65 (şaizeci şi cinci) de membri alesi din rândul delegatilor Adunării sedintă plenară, prin sistemul majoritătii si vot limitat la două treimi;
c) Presedintii Federatiilor nationale sau delegatii acestora în cazul în care primi fac deja parte din acesta cu alt titlu;
d) Presedintii Confederatiilor regionale si Asociatiilor provinciilor autonome din Trento si Bolzano sau delegatii acestora în cazul în care primi fac parte din acesta cu alt titlu.
e) Secretarul General;
f) vicepresedinti în număr egal cu departamentele pe care le au în subordine.
g) asociatii fondatori care fac parte din acesta până vor deveni membri ai Confederatiei;
2. Membri Consiliulul national au un mandat de 4 ani si pot fi realesi.
3. Consiliul National numeste în interiorul acestuia 1 (un) Secretar General pentru Centrul Sud, 1(un) Secretar General pentru Centrul Nord, 1 (un) Secretar Administrativ pentru Centrul Sud, 1 (un) Secretar Administrativ pentru Centrul Nord, 1 (un) Secretar Organizatoric pentru Centrul Sud, (un) 1 Secretar Organizatoric pentru Centrul Nord, 1 (un) Responsabil Departamente Centru Sud, 1 (un) Responsabil Departamente Centru Nord,1 (un) Trezorier National, 1(un) Purtător de cuvânt National, 1(un) Secretar General National, 1 (un) Secretar Administrativ National, 1 (un) Secretar Organizatoric National, 1 (un) Responsabil Departament National. Functionarea tuturor acestor functii, în ceea ce priveste puterile si atributiile acestora va fi ulterior stabilite de un regulament corespunzător.
4. Vor participa la sedintele Consiliului national membri Colegiului de Revizori de Conturi si membri Consiliului Prezidential care nu fac parte din acesta si cu alt titlu, si fostii Presedinti confederali.
5. Membri Consiliului care nu participă, din motive neîntemeiate, vor fi decăzuti automat din functie.În caz de locuri vacante în cadrul Consiliului,oricare ar fi motivul acestora, în rândul membrilor alesi de Adunare conform lit. b), paragraful 1 al prezentului articol, se trece la metoda cooptării chiar din partea Consiliului. Înlocuirile se vor face în curs de 90 de zile.
6. Consiliul va putea, în baza principiului de reciprocitate, să-i cheme ca participați la propriile lucrări pe reprezentanții organizatiilor nationale care desfăsoară activităti de interes chiar si cooperativ.
ARTICOLUL 21
ATRIBUTIILE CONSILIULUI NATIONAL
1. Consiliul national, în procesul de executie ale directivelor generale emise de Adunare, programează activitatea operativă a Confederiatiei, stabilindu-i orientarea politico-organizatorică si verificând periodic punerea în parctică, alege functiile sociale, oferă stimuli si dă indicatii unitare structurilor pe care se bazează întreaga organizare confederală.
2. În spetă, Consiliul national: a) alege Vicepresedintii al căror număr trebuie să fie egal cu numărul de departamente si sispreze membri- din care cel putin opt Presedinti ai Confederatiilor regionale- care compun Consiliul prezidential, din care cel putin două treimi din proprii membri;
b) stabileste conditiile de participre, inclusiv responsabilitătile entitătilor si ale persoanelor, organelor si activitatea Confederatiei;
c) aprobă regulamentele de punere în practică ale prezentului Statut; d) deliberează în baza convocării Adunării, stabileste tematica acesteia, aprobă Regulamentul Adunării si numeste Comisia Adunării. De asemenea stabileste relatia de reprezentată dintre entitătile aderente si delegati cu scopul participării si exercitării dreptului de vot, fixând modalităti si conditii de participare conform celor dispuse de prezentul statut;
e) autorizează constituirea Federatiilor nationale si a Asociatiilor teritoriale si aprobă statutele acestora si eventualele propuneri succesive de modificare;
f) stabilste mijloacele de financiare ale Confederatiei, măsura contributiilor datorate Confederatiei de asociati si criteriile de încasare a contributiilor; g) aprobă proiectul de bilant preventiv si consuntiv al Confederatiei;
h) ia decizii cu privire la constituirea comisiilor consultative fixând criteriile de componentă, atributii si durata acestora;
i) ia decizii cu privire la organizarea de conferințe pe teme organizatorice si cu alte tematici, stabilind subiectele acestora;
l) semnaleză Colegiului probiviri persoanele care compun organele Confederatiei, ale Federatiilor nationale, Asociatiilor teritorile si Federatiilor regionale care prin comportamentul lor cauzează daune si prejudicii Confederatiei si decide suspendarea acestora din functie;
m) prezintă Adunării modificările aduse statutului confederal formulate sau supuse aprobării acesteia;
n) numeste Secretarul general, la propunerea Presedintelui;
o) exercită functiile pe care Adunarea i le solicită în mod specific;
p) ia decizii în ceea ce priveste toate celălalte materii pe care prezentul Statut le atribuie competentei sale, cu scopul de a rezolva sau depăsi toate eventualele contraste care ar putea surveni în rândul diferitelor structuri si organe ale asociației în afară de cele de competenta Coelgiului de Arbitri;
q) alege Presedintele cu majoritatea membrilor în functie în cazul în care este considerată necesară alegerea acestuia în cursul mandatului de partu ani.
Presedintele ales de Consiliul national rămâne în functie până la scurgerea celor partu ani în curs.
ARTICOLUL 22
CONSILIUL PREZIDENTIAL – COMPONENTĂ
1. Consilul prezidential este compuns:
- din Presedintele de onoare;
- din Presedinte;
- din Vicepresedinti al căror număr este egal cu cel al departamentelor;
- din Secreatari generali;
- din saisprezece membri alesi conform articolului 21 paragraful 2, litera a);
- din Presedintii Federatiilor nationale.
2. Presedintele poate să-i invite să participe la sedintele Consililului Prezidential din când în când sau permanent pe sefii organizatiei care desfăsoară atributii specifice de o relevantă deosebită.
3. Membri care nu participă, din motive nejustificate, la două sedinte consecutive, sunt decăzuti din functie. În caz de locuri vacante, oricare ar fi motivul, în rândul membrilor Consiliului prezidential, Consiliul national va trece la ocuparea acestora.
ARTICOLUL 23
CONSILIUL PREZIDENTIAL– ATRIBUTII
1. Consiliul prezindetial se ocupă cu gestionarea si administrarea Confederatiei si pune în aplicare deciziile Consiliului national.
2. In spetă:
a) întocmeste si înaintează spre aprobarea Consiliului nationale bilantul preventiv si consuntiv, evidenta de intrări si iesiri a Federatiilor nationale;
b) întocmeste si înaintează spre aprobarea Consiliului nationale deciziile privind contributiile de asocieire pe care entitătile aderente trebuie să le plătească Confederatiei;
c) ia decizii privind administratia ordinară si extraordinară în baza directivelor stabilite de Consiliul national;
d) adoptă si revocă prevederile care intră în competenta sa prezentate la articolele 6, 7, si 8 ale acestui Statut, delegă functii sau încredintează atributii Confederatiilor;
e) se ocupă de structura organizatorică confederală, prin intermediul instituitrii, reglementări si disciplinării serviciilor si sectoarelor operative;
f) ia decizii în ceea ce priveste toate operatiunle financiare necesare pentru atingerea obiectivelor confederale;
g) numeste Secretarul General si alti sefi operativi confederali, stabilindu-le atributiile si functiile;
h) propune Consiliului national modificările regulamentelor;
i) ia decizii cu privire la adeziunea Concernelor narionale si interregionale si a tuturor entitătilor cu caracter national si privind alte cazuri prevăzute de regulamentul de aderare;
l) îi numeste pe reprezentantii confederali în cadrul diferitelor entităti si comisii cu caracter national si interregionl;
m) exercită functiile care nu sunt rezervate în mod explicit de prezentul Statut Consiliului national, si anume, în caz de urgentă, ia decizii în domenii care reintră în competenta acestuia din urmă, solicitând ratificarea aferentă în cadrul primei sedinte utile;
n)ia decizii privind admiterea asociatilor care din considerente teritoriale trebuie să adere direct la Confederatia Natională.
ARTICOLUL 24
PRESEDINTELE
1. Presedintele reprezintă Condeferatia, detine semnătura socială, prezidă Consiliul national, Consiliul prezidential si Adunarea Natională când aceasta nu are pe ordinea de zi alegerea organelor confederale.
2. Reintră în atributiile Presedintelui: a) să pună în aplicare directivele stabilite de organele colegiale ale Confederatiei;
b) să se ocupe de relatiile Confederatiei cu administratiile publice, cu organizatiile sindicale si economice nationale, si cu alte organizatii simialre în Italia si în străinătate;
c) să convoare Adunarea, Consiliul prezidential si Conferintele nationale;
d) să exercite toate celălalte functii care i-au fost atribuite de Adunare, de Consiliul national si de Consiliul Prezidential si, în cazuri de urgentă, să adopte prevederile care reintră în competenta acestuia din urmă, exceptie făcând ratificarea în cadrul primei sedinte a acestuia;
e) să angajeze, să transfere si să concedieze persoanlul.
3. Președintele poate delega unul sau mai multi Vicepresint în una din functile sale. În caz de absent sau impediment a Preseintelui functile sale vor fi preluate de Vicepresedintele pe care acesta l-a învestit si, în lipsa acestuia, de Vicepresedintele mai în vârstă. Acesta poate să îndeplinească functia de Presedinte al Confederatiei Regionale a unei sau a mai multor Regiuni Italiane sau functia de Presedinte al Asociatiei Teritoriale Provinciale.
ARTICOLUL 25
I SECRETARII GENERALI
1. Presedintele confederal poată să propună Consiliul national numirea a 2 Secretari generali, chiar si din rândul persoanelor care nu sunt membri săi.
2. Secretarii generali, în limita puterilor conferite, reprezintă Confederatia sub toate efectele legii si îndeplinesc cu continuitate functiile cu care sunt învestiti de Consiliul national.
3. In spetă, Secretarii generali se ocupă cu coordonarea structurii confederale, participă la sedintele Consiliului Prezidential si au drept de vot decizional în cadrul Consiliului national si al Consiliului prezidential, în cazul în care nu face parte din acestea ca membru si cu alte titluri.
4. Functiile acestora vor fi stabilite ulterior printr-un regulament corespunzător.
ARTICOLUL 26
COLEGIUL REVIZORILOR DE CONTURI
1. Colegiul de revizori de conturi este compus din trei revizori efectivi si doi suplinitori alesi, de Adunarea natională cărei îi mai revine si numirea Presedintelui Coelgiului. Membri Colegiului revizorilor de conturi pot fi alesi si din rândul persoanelor care nu sunt membre ale Adunării.
2. Acestia au un mandat de patru ani si pot fi realesi.
3. Reintră în atributiile Consiliului de revizori de conturi să supravegheze gestionarea financiară si contatbilitatea Organizatiei confederale si să asiste la sedintele Consiliul national Presedintele Colegiului asistă la sedintele Consiliului prezidential.
4. In caz de carente în cadrul organului, Consiliul national va face înlocuiri până la următoarea Adunare.
ARTICOLUL 27
COLEGIUL DE ARBITRI
1. Colegiul de arbitri este compus din trei membri efectivi si doi suplinitori alesi de Adunarea care va trebui să numească si Presedintele Colegiului. Membri Colegiului de Arbitri pot fi alesi si din rândul celor care nu fac parte din Adunare.
2. Acestia au un mandat de partu ani si pot fi realesi.
3. Asociatii si persoanele care compun organele Confederatiei ale Federatiilor nationale si ale Asociatiilor teritoriale si regionale ale Confederatiei sunt obligati să supună deciziei Colegiului de Arbitri solutionarea controverselor întâmpinate în materie de respingere, decădere din functie, excludere si toate celălalte- cu conditia să poată forma obiectul de compromis- în ceea ce priveste interpretarea dispozitiilor continute în Statut, în regulamentele si cele care rezultă din deciziile Consiliului national si a altor organe institutionale confederale.
4. Arbitrii detin si competente decizionale, cum ar fi cele de artitraj, în cazul controverselor iscate între asociati si Confederatie sau între acestia si persoanele fizice care compun organele confederale, Federatiile nationale, Confederatiile regionale si Asociatiile teritoriale în ceea ce priveste relatiile sociale.
5. In caz de carente în cadrul organului, Consiliul national va face înlocuiri până la următoarea Adunare în cadrul căreia se vor reînnoi organele.
6. Arbitrii ia decizii echitabile, fără obligatia de a respecta ritualuri, formalități iar gândirea arbitrală este de necontestat. Exceptie face dreptul la o părere contradictorie.
TITOLO VIII - PATRIMONIU ȘI GESTIUNE
ART. 28
ATRIMONIUL ȘI RESURSELE CONFEDERAȚIEI
1. Patrimoniul Confederatiei este alcătuit din bunurile care i-au parvenit din orice fel de titluri.
2. Sunt considerate intrări ordinare: a) contributiile de asociere ordinare, integrate sau pe bază de înscriere, pentru asistentă;
b) contributiile obligatorii prin lege;
c) dobânzile si veniturile patrimoniale.
3. Sunt considerate intrări extraordinare:
a) contributiile extraordinare si cele voluntare din partea entitătilor aderente;
b) contributiile entitătilor publice si private;
c) orice altă eventuală intrare.
4. Contributia de asociere nu este transmisibilă si nu poate fi reevaluată.
5. Este interzisă distribuirea chiar si în mod indirect a câştigurilor sau profitului de gestiune, a fondurilor, rezervelor sau capitalurilor în întreaga durată de existentă a asociatiei, în afară de cazurile în care destinatia sau distributia sunt impuse prin lege.
6. Este obligatorie returnarea patrimoniului asociatiei, în caz de insolventă indiferent de cauză, unei entităti publice.
7. Exercitiul financiar dureaza din data de 1 ianuarie până pe 31 decembrie a fiecărui an. Primul exercitiu se încheie pe 31 decembrie 2006.
8. Bilanturile final şi iniţial, întocmite de Consiliul prezidential - însotite de prezentarea Colegiului Revizorilor de Conturi, conform unei cheme tip propusă de Confederatie trebuie să fie supuse arobării Consiliului national si apoi Adunării Nationale în decurs de patru luni de la închiderea exercitiului si până pe 15 decembrie ale anului care îl precedă pe cel de referintă.
9. Bilanturile final şi iniţial ale Confederatiei sunt aprobate de Consiliul National si ulterior de Adunarea Natională prin metoda majoritătii voturilor prevăzută de lege. Acelasi lucru este valabil si pentru Bilanturie final şi iniţial ale Asociatiilor Teritoriale Provinciale si ale Confederatiilor Regionale.
TITLUL IX - DISPOZIȚII DEOSEBITE ȘI TRANZITORII
ARTICOLUL 29
INCOMPATIBILITATEA
1. În vederea mentinerii autonomiei Confederatiei si de a asigura functionarea corespunzătoare a organelor confederale, regulamentul de punere în aplicare reglementează incompatibilitatea dintre functia de Presedinte al Confederatiei, al Federatiei nationale, al Confederatiei regionale si a asociatiei teritoriale si functiile publice si din cadrul organizatiilor politice, economice si sociale, si identifică elementele necesare în vederea eligibilitătii în cadrul organelor sociale în spiritul prezentului Statut.
ARTICOLUL 30
DESFIINTAREA CONFEDERATIEI
1. Confederatia poate fi lichidată sau se poate decide desfiintarea acesteia prin intermediul unei decizii adoptate printr-un act public de Adunarea Natională reunită în formă extraordinară pentru:
a) îndeplinirea scopului social;
b) impossibilitea de a atinge scopul social;
c) dorinta asociatiilor majoritari;
d) inactivitatea prelungită a organelor administrative si decizionale.
2. În cazul în care Confederatia se dizolvă, Adunarea Natională adoptă o decizie prin intermediul unui act public în baza metodei majoritătii voturilor prevăzută prin lege pentru Desfiintarea societătilor pe actiuni si numeste un Colegiul format din trei lichidatori, conferindu-i cele mai ample puteri pentru recuperarea potentialelor credite, pentru plata eventualelor datorii si pentru efectuarea tuturor actiunilor necesare.
3. În acest caz, patrimoniul net va fi restituit Confcooperativelor sau asociatiile cu obiective analoge sau care activează în sectorul pubic conform dispozitiilor organismului de control de la articolul 3, paragraful 190, al Legii 23/12/1996, nr.662, în afară de cazurile în care destinația acestuia este permisă de legislația în vigoare.
ARTICOLUL 31
NORME DE PROTECTIE SI PUNERE ÎN APLICARE
1. Confederatiile regionale, Asociatiile provinciale si inteprovinciale si Federatiile nationale, trebuie să se alinieze normelor statutare, la scurgerea unui an de la data intrării în vigoare a noului Statut al Confederatiei.
2. In caz de neconformităti, dispozitiile statutelor Confeeratiilor regionale, ale Asociatiilor provinciale di inteprovinciale si ale Federatiilor nationale care contrastează cu normele prezentului statut sunt înlocuite de drept cu normele Statutului confederal aplicabile.
3. Asociatiile Teritoriale provinciale si interprovinciale si Confederatiile regionale aliniază durata si termenul limită a mandatelor de patru ani ale organelor celor ale organelor confederale.
4. Pentru aspectele care nu au fost prevăzute aici se face trimitere la normele în materie de Asociere aplicabile.