Statut Asociația Obștească „ConfEuropa”

DISPOZIȚII GENERALE
1.1 Asociația Obștească „ConfEuropa", în continuare — «Asociația», este o asociație obștească neguvernamentală, apolitică, nonprofit, constituită prin libera manifestare a voinței persoanelor asociate, in vederea realizării in comun a scopurilor determinate de prezentul statut.
1.2 Denumirea completă: Asociația Obștească „ConfEuropa”.
1.3 Asociația este creată și își desfășoară activitatea în conformitate cu Constituția Republicii Moldova, Legea Republicii Moldova nr. 837-XIII cu privire la asociațiile obștești din 17 mai 1996 și prezentul statut.
1.4 Asociația se constituie în forma juridică de organizare: «asociație obștească».
1.5 Asociația dobândește calitatea de persoană juridică din momentul înregistrării statutului la Ministerul Justiției al Republicii Moldova, dispune de toate drepturile și obligațiile care sunt atribuite de lege unor astfel de categorii de persoane juridice. Asociația dispune de ștampilă, emblemă, bilanț financiar propriu, cont bancar, în lei și în valuta străină, cod fiscal, precum și alte atribute ale persoanei juridice.
1.6 Asociația reprezintă o asociație obștească republicană și își desfășoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii. Durata de activitate a Asociației este nelimitată.
1.7 Asociația este nonprofit, apolitică, de utilitate publică.
1.8 Asociația va folosi întregul venit de la activitatea sa în scopurile prevăzute de statut.
1.9 Asociația nu va susține vreun partid politic, bloc electoral sau candidat la vreo funcție în cadrul autorităților publice și nu va folosi vreo parte din venit sau proprietate pentru finanțarea acestora.
1.10 Asociația dispune de patrimoniu distinct, necesar pentru asigurarea activității prevăzute de statut, și poartă răspundere pentru obligațiunile sale cu acest patrimoniu.
1.11 Sediul Asociației se află pe adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Kiev 6/1.
2. PRINCIPIILE DE ACTIVITATE ALE ASOCIAȚIEI
2.1 Asociația se constituie și își desfășoară activitatea în baza principiilor libertății de asociere, legalității, imparțialității. publicității și transparenței, egalității în drepturi a tuturor membrilor, liberei exprimări a opiniei de către toți membrii și accesului lor la orice informație ce ține de activitatea Asociației, autoadministrării și autogestiunii.
2.2 Asociația este liberă să-și aleagă activitățile proprii, formele și metodele de activitate și să-și stabilească structura sa internă de organizare. Se interzice imixiunea autorităților publice în activitatea Asociației, precum și imixiunea Asociației în activitatea autorităților publice.
2.3 Asociația promovează în activitatea sa valorile și interesele naționale, civice, ale democrației și statului de drept, parteneriatul, competiția deschisă și respectă normele etice ale sectorului necomercial.
2.4 Asociația va evita pe parcursul activității sale apariția conflictului de interese.
2.5 Activitatea Asociației are un caracter transparent, informația cu privire la actele de constituire și cele programatice este accesibilă tuturor. Tuturor persoanelor fizice și juridice se garantează accesul liber la raportul de activitate și financiar al Asociației.
3. SCOPURILE ȘI METODELE DE REALIZARE
3.1 Scopurile Asociației constau în contribuirea la:
• Informarea agenților economici italieni și celor din Republica Moldova referitor la cadrul juridic, economic și social al investițiilor străine în Republica Moldova și peste hotarele ei;
• Efectuarea studiilor juridice, economice, sociale asupra diverselor aspecte legate de colaborarea economică internațională între agenții economici în vederea perfecționării cadrului de desfășurare a investitiilor italiene;
• Desfășurarea acțiunilor îndreptate spre atragerea mijloacelor financiare din partea persoanelor fizice și juridice în Republica Moldova și străine, necesare pentru realizarea scopurilor statutare ale asociației;
• Răspîndirea conceptului spiritului uman, a păcii, unirii și consolidării diferitor credințe, colaborării, solidarității și frăției între popoare;
• Acordarea de ajutor copiilor, bătrînilor, bolnavilor, invalizilor și săracilor;
• Organizarea călătoriilor și schimbului cultural pentru îmbunătățirea dezvoltării intelectuale și cunoașterea mai bună a obiceiurilor și tradițiilor culturale;
• Propagarea studierii capodoperelor din trecut și prezent;
• Colaborarea cu organizațiile similare în scopul realizării programelor sociale și umanitare de o deosebită importanță;
• Promovarea investițiilor italiene în Republica Moldova.
3.2 Pentru a-și realiza scopurile, Asociația va desfășura următoarele activități:
• organizarea și desfășurarea întîlnirilor de afaceri, a conferințelor, seminarelor, meselor rotunde cu participarea agenților economici din Italia și Republica Moldova precum si a reprezentanților autorităților publice ale Republicii Moldova;
• reprezentarea intereselor asociației cu autoritățile publice și alte organizații;
• asigurarea protecției drepturilor și intereselor membrilor săi;
• încheierea contractelor din numele său, procurarea și realizarea bunurilor în conformitate cu scopurile statutare;
• participarea la concursuri internaționale și naționale în vederea obținerii de comenzi sociale și dotațiilor din partea statutului, precum și în vederea obținerii de granturi și burse de la alte țări, de la fundații naționale și internaționale;
• procurarea complexelor patrimoniale, bunurilor mobile și imobilelor necesare pentru desfășurarea activității și asigurarea bunei funcționări a acesteia;
• investirea mijloacelor financiare libere în activități comerciale pentru a-și majora fondurile sale financiare;
• crearea în modul stabilit de legislația în vigoare a instituțiilor de învățămînt de diferite niveluri;
• constituirea, procurarea, utilizarea și dirijarea centrelor sociale și de binefacere, azilurilor, hotelurilor imobiliare, caselor de odihnă, muzeelor;
• elaborarea recomandărilor destinate agenților economici din Republica Moldova cît și peste hotarele ei;
• promovarea intereselor investitorilor italieni și agenților economici din Republica Moldova în raporturile lor cu autoritățile publice centrale de specialitate, locale, cu autoritățile de protejare a ordinii de drept, precum și cu alte autorități publice și private din Republica Moldova;
• instituirea și editarea publicațiilor periodice ale asociației, precum și desfășurarea altor activități editoriale;
• organizarea de programe de instruire gratuită în domeniul managementului și marketingului.
3.3 Pentru realizarea scopurilor propuse Asociația are dreptul:
• să reprezinte interesele membrilor Asociației în autoritățile publice și alte organizații;
• să asigure protecția drepturilor și intereselor membrilor săi;
• să fondeze mijloace de informare în masă proprii;
• să desfășoare activitate editorială;
• să difuzeze liber informația despre activitatea sa;
• să obțină de la autoritățile publice informația necesară pentru desfășurarea activității statutare;
• să încheie contracte din numele său, să procure și să realizeze bunuri în conformitate cu scopurile statutare;
• să participe la concursuri naționale și internaționale în vederea obținerii de comenzi sociale și dotații din partea statului, precum și în vederea obținerii de granturi și burse de la alte țări, de la fundații naționale, străine și internaționale;
• să încheie cu persoanele fizice și juridice acorduri bilaterale și multilaterale de colaborare, în vederea realizării scopurilor și sarcinilor statutare;
• să creeze întreprinderi și alte organizații cu drept de persoană juridică;
• să procure complexuri patrimoniale, bunuri mobile și imobile necesare pentru desfășurarea activității și asigurarea bunei funcționări a Asociației;
• să se bucure de alte drepturi acordate de legislația în vigoare.
3.4 În conformitate cu art. 188 Cod Civil și art. 26 al Legii nr. 837-XIII cu privire la asociațiile obștești, Asociația are dreptul să desfășoare activitate economică ce rezultă nemijlocit din scopurile prevăzute în statut și în exclusivitate pentru realizarea scopurilor statutare.
4. ORGANELE DE CONDUCERE SI DE CONTROL
4.1 În structura organizatorică a Asociației intră următoarele organe:
• Adunarea Generală;
• Consiliul de Administrare;
• Președintele:
• Cenzorul.
4.2 Organul suprem de conducere al Asociației este Adunarea Generală a membrilor sau a delegaților acestora, care se întrunește ordinar și extraordinar.
4.3 Adunarea Generală are următoarele atribuții principale:
• determină direcțiile principale de activitate ale Asociației;
• decide adoptarea, completarea sau modificarea Statutului;
• examinează și aprobă bugetul anual, bilanțul financiar anual;
• alege si revocă membrii Consiliului de Administrare, Cenzorul, Președintele și Vicepreședintele;
• aprobă dările de seamă ale Consiliului de Administrare și ale Cenzorului;
• hotărăște cu privire la reorganizarea sau lichidarea Asociației, desemnează comisia de lichidare și aprobă bilanțul de lichidare;
• hotărăște orice alte probleme ce țin de activitatea Asociației.
4.4 Mandatul tuturor organelor alese de Adunarea Generală este de 10 ani.
4.5 Sedințele ordinare ale Adunării Generale se convoacă atunci când o cer interesele Asociației, dar nu mai rar de o dată în cinci ani. Convocarea Adunării Generale se face de către Consiliul de Administrare, care va înștiința toți membrii Asociației cu cel puțin 15 zile înainte de data desfășurării Adunării Generale. Anunțul privind convocarea ședinței trebuie să conțină ordinea de zi, locul, data și ora ședinței. Despre convocarea organului suprem se va comunica fiecărui membru în parte sau prin publicația periodică indicată în statutul Asociației.
4.6 Convocarea Adunării Generale extraordinare se face de către Consiliul de Administrare din inițiativă proprie, la cererea Președintelui, Cenzorului ori la cererea a cel puțin o treime din numărul total al membrilor Asociației.
4.7 Adunarea Generală extraordinară se convoacă în termen de cel mult două luni de la data prezentării deciziei cu privire la convocarea ședinței extraordinare adoptată de către subiecții nominalizați în punctul 4.5 al statutului. În cazul în care Consiliul de Administrare refuză sau tărăgănează intenționat convocarea ședinței extraordinare a Adunării Generale, subiecții împuterniciți sunt în drept să convoace ședința extraordinară fără acordul Consiliului de Administrare în modul stabilit pentru acesta.
4.8 Adunarea Generală este deliberativă numai în cazul când sunt prezenți 50% plus unu din numărul total al membrilor sau reprezentanților acestora. Fiecare membru deține un singur vot. Deciziile se adoptă prin votul majorității simple a celor prezenți, exceptând deciziile de modificare și completare a statutului și de reorganizare si lichidare a Asociației, decizii, care se adoptă prin votul a 2/3 din numărul membrilor prezenți la Adunarea Generală.
4.9 Dacă Adunarea generală nu este considerată deliberativă, în termen de o lună organul abilitat convoacă repetat ședința Adunării generale cu aceiași ordine de zi. Ședința convocată repetat va fi deliberativă cu participarea celor prezenți.
4.10 Adunarea Generală poate adopta hotărâri doar privind chestiunile incluse în ordinea de zi. Referitor la chestiunile care nu au fost incluse în ordinea de zi Adunarea Generală poate adopta hotărâri numai în cazul când participă sau sunt reprezentați toți membrii Asociației.
4.11 Desfășurarea Adunării Generale se consemnează într-un proces verbal semnat de secretar și contrasemnat de Președinte.
4.12 Consiliul de Administrare este organul permanent de conducere al Asociației, care este constituit din 3 persoane, ce se subordonează Adunării Generale și are următoarea competența:
• elaborează strategia dezvoltării și trasează direcțiile principale ale activității Asociației, prezentându-le pentru aprobare Adunării Generale;
• asigură îndeplinirea deciziilor Adunării Generale și prezintă rapoarte Adunării Generale privind activitatea Asociației;
• elaborează bugetul Asociației, raportul financiar anual și raportul privind activitatea acesteia prezentându-le Adunării generale pentru aprobare;
• aprobă regulamentele de uz intern ale Asociației și stabilește structura ei organizatorică;
• aprobă statele de personal, propunerile pentru angajarea și concedierea personalului, modul de remunerare a muncii și a salariilor pentru salariații Asociației;
• stabilește, în condițiile legii, responsabilitatea materială a Președintelui Asociației;
• stabilește condițiile și procedura de primire a noi membri în asociație, precum și cele de retragere din rîndurile ei;
• aprobă sigiliul, ștampila, simbolica și formularele Asociației;
• decide crearea, reorganizarea și lichidarea filialelor Asociației, aprobarea regulamentelor lor;
• gestionează patrimoniul Asociației și activitatea privind majorarea lui;
• stabilește modul în care pot fi folosite și repartizate donațiile colectate;
• asigură respectarea de către Asociație a normelor eticii prevăzute în sectorul necomercial;
• primirea și excluderea membrilor Asociației;
• adoptarea deciziilor privind procurarea, distribuirea și înstrăinarea patrimoniului Asociației;
• conducerea operativă a activității economice a Asociației, administrarea bunurilor;
• hotărăște participarea Asociației în calitate de fondator al organizațiilor necomerciale și al societăților comerciale;
• decide asupra tuturor chestiunilor care nu constituie competența exclusivă a altor organe ale Asociației.
4.13 Consiliul de Administrare este ales de către Adunarea Generală pe un termen de 10 ani. Ședințele Consiliului de Administrare se convoacă la necesitate, dar nu mai rar de o dată în trimestru și șunt deliberative, dacă sunt prezenți 2/3 din numărul membrilor. Deciziile se adoptă cu majoritatea de voturi a celor prezenți la ședință. La cererea unui membru al Consiliului de Administrare, Președintele Consiliului este obligat să convoace în termen de 10 zile ședința extraordinară a acestuia. In cazul în care Președintele refuză sau tărăgănează intenționat convocarea ședinței extraordinare a Consiliului de Administrare, membrul Consiliului care a solicitat convocarea ședinței extraordinare este în drept să convoace ședința extraordinară fără acordul Președintelui.
4.14 Calitatea de membru al Consiliului de Administrare încetează în următoarele condiții:
• în caz de deces;
• în caz de demisie cu respectarea termenului stabilit de cel ce demisionează, dar care nu va putea fi mai scurt de o lună de la avizarea în scris a Președintelui;
• în caz de excludere prin decizia Adunării Generale.
4.15 În cazul situațiilor prevăzute la punctul 4.14, locul din Consiliul de Administrare rămâne vacant urmând ca în termenul cel mai scurt posibil să se desemneze un alt membru.
4.16 Consiliul de Administrare alege secretarul care:
• ține lucrările de secretariat;
• înregistrează cererile și demersurile prezentate Asociației;
• întocmește procesele-verbale ale Adunărilor Generale și ale ședințelor Consiliului de Administrare;
• duce corespondența cu autoritățile publice, cu alte organizații și instituții.
4.17 Președintele Asociației este ales de Adunarea Generală pe un termen de 10 ani, gestionează nemijlocit Asociația în perioada dintre ședințele Consiliului de Administrare și are următoarea competență:
• convoacă și prezidează ședințele Consiliului de Administrare;
• adoptă decizii pe orice problemă ce ține de activitatea Asociației și care nu este de competența exclusiva a altor organe;
• reprezintă Asociația în instanțele judiciare, în relațiile cu autoritățile publice și alte persoane fizice și juridice;
• administrează operativ mijloacele Asociației, încheie tranzacții și semnează contracte, eliberează procure, deschide conturi bancare, semnează alte documente financiare;
• organizează si dirijează activitatea curenta a Asociației, a subdiviziunilor ei si asigura îndeplinirea deciziilor, adoptate de către Consiliul de Administrare;
• face propuneri pentru angajarea și concedierea personalului;
• este responsabil pentru ținerea lucrărilor de secretariat;
• asigură ducerea evidenței contabile și statistice conform ordinii stabilite de lege;
• poarta răspundere personală de activitatea Asociației și este responsabil de valorile imobile și circulante ale ei;
• vine cu propuneri privind modul în care pot fi repartizate donațiile colectate și participă la distribuirea ajutorului umanitar și de altă natură;
• oferă autorităților publice împuternicite informația necesară și prezintă rapoartele stabilite de lege către acestea;
• emite ordine, indicații, instrucțiuni;
• decide asupra formelor și metodelor de lucru, asigură integritatea și folosirea rațională a patrimoniului Asociației.
4.18 Președintele poate constitui în caz de necesitate grupuri de experți pentru a studia anumite probleme importante legate de activitatea Asociației, pentru discutarea anumitor programe guvernamentale în domeniul de activitate al Asociației, pentru atenționarea opiniei publice asupra unor probleme majore ale societății.
4.19 În absența președintelui, atribuțiile acestuia sunt executate de Vicepreședinte.
4.20 Controlul asupra activității economico-financiare a Asociației este efectuat de Cenzor, ales de Adunarea Generală pe un termen de 10 ani. Cenzorul nu poate face parte din Consiliul de Administrare.
4.21 Cenzorul:
• analizează respectarea statutului Asociației, executarea deciziilor Adunării Generale, Consiliului de Administrare și prezintă concluzii pe marginea acestora Adunării Generale;
• controlează oportunitatea și legalitatea utilizării mijloacelor financiare ale Asociației.
4.22 Cenzorul are dreptul sa ceară Consiliului de Administrare date privind activitatea lor pe o perioada concretă, să facă cunoștință cu toate actele, documentele, ce vizează activitatea Asociației.
4.23 Cenzorul efectuează controlul o dată pe an. Cenzorul poate decide efectuarea unor controale din inițiativă proprie în caz de semnale a unor încălcări în activitatea financiară a Asociației.
4.24 Rezultatele controlului efectuat de către Cenzor sunt prezentate sub formă de dare de seamă Consiliului de Administrare și Adunării Generale.
5. MEMBRII ASOCIAȚIEI. DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE LOR
5.1 Fondatorii Asociației devin de plin drept membri ai Asociației. Membru al Asociației poate fi orice cetățean al Republicii Moldova, precum și cetățenii străini, persoanele fără cetățenie, cu domiciliul în Republica Moldova, care recunosc și susțin obiectivele Asociației. Asociația nu răspunde pentru obligațiile membrilor săi, iar membrii nu răspund pentru obligațiile Asociației.
5.2 Candidatura viitorului membru al Asociației, precum și retragerea din rîndurile ei este discutată la ședința Consiliului de Administrare, în prezența obligatorie a candidatului respectiv. Decizia de acceptare sau de retragere a membrului va fi adusă ulterior la cunoștința Adunării Generale.
5.3 Fiecare membru al Asociației achită anual cotizația de membru în mărime de 50 lei. Cuantumul cotizației de membru poate fi modificat prin decizia Consiliului de Administrare.
5.4 Membrii Asociației au următoarele drepturi și obligații:
• dreptul de a participa la activitatea Asociației, de a alege și de a fi ales în orice funcție eligibilă a Asociației, de a participa la toate proiectele Asociației, să publice lucrări și alte materiale în organul de presă al Asociației, de a se retrage din organizație, prezentând sau nu motivele respective;
• membrii Asociației sunt obligați să respecte prevederile prezentului Statut, hotărârile Adunării Generale, Consiliului de Administrare, Președintelui, să participe activ la realizarea scopurilor statutare, săi achite cotizația de membru la timp.
5.5 Membrul care nu participă la activitatea Asociației, rupând din proprie inițiativă legătura cu Asociația, precum și acei membri care încalcă prevederile prezentului Statut, pot fi excluși din rândul membrilor Asociației de către Consiliul de Administrare, printr-o decizie care va fi ulterior adusă la cunoștință Adunării Generale.
6. PATRIMONIUL SI SURSELE DE FINANȚARE
6.1 Patrimoniul Asociației se formează din:
• cotizațiile de membru: de aderare – 50 lei, anuale – 100 lei;
• sponsorizări si donații benevole, făcute de persoanele fizice și juridice, din țară și din străinătate;
• subvenții de stat, venituri obținute de la hârtiile de valoare, depuneri bănești;
• venituri realizate din activitatea economică proprie;
• veniturile societăților comerciale constituite cu participarea Asociației;
• venituri obținute în rezultatul utilizării sau înstrăinării proprietății;
• alte surse neinterzise de lege.
6.2 Asociația poate avea în proprietate clădiri, construcții, utilaje, mijloace de transport, precum și alt patrimoniu necesar activității de realizare a scopurilor stabilite de prezentul Statut.
6.3 Donațiile către Asociație pot fi în formă de bunuri mobile și imobile, drepturi de autor, acțiuni, etc.
6.4 Întreg patrimoniul Asociației, precum și beneficiul obținut din activitatea economică, este folosit pentru realizarea scopurilor statutare și nu poate fi distribuit între membri.
6.5 Patrimoniul transmis Asociației de către membrii săi în calitate de cotizații și donații nu poate fi revocat și constituie proprietatea Asociației.
7. TRANSPARENȚA ACTIVITĂȚII SI DAREA DE SEAMA FINANCIARA
7.1 Darea de seamă a parametrilor principali se efectuează conform legislației in vigoare. La sfârșit de an financiar, Președintele prezintă Consiliului de Administrare un raport referitor la situația financiara a Asociației, care urmează să fie confirmat de Cenzor.
7.2 Darea de seamă a Asociației se întocmește conform rezultatelor anului și conține:
• expunere scurtă a rezultatelor activității Asociației în perioada de dare de seamă;
• soldul mijloacelor bănești la începutul perioadei de dare de seamă; • venitul total al mijloacelor la fiecare sursă de mijloace ale Asociației, indicate în punctul 6.1 din prezentul statut;
• cheltuielile pe direcțiile de activitate realizate, cu indicarea cheltuielilor pentru remunerarea muncii, defalcărilor, impozitelor și altor cheltuieli administrative; soldul mijloacelor bănești la sfârșitul perioadei de dare de seamă.
7.3 Darea de seamă financiară se aduce la cunoștința tuturor membrilor Asociației la ședința Adunării Generale.
7.4 Darea de seamă financiară se păstrează în Asociație, este accesibilă tuturor și, după posibilități, se publică în presă.
7.5 Tuturor persoanelor fizice si juridice se garantează accesul liber către parametrii financiari ai Asociației.
8. ADOPTAREA, COMPLETAREA SI MODIFICAREA STATUTULUI
8.1 Prezentul Statut se aprobă de către Adunarea Generală a membrilor Asociației.
8.2 Propunerile membrilor Asociației vizând modificările și completările prezentului statut se depun pe numele Consiliului de Administrare, care le propune pentru examinare la următoarea ședință a Adunării Generale.
8.3 Modificările și completările statutului se aprobă prin hotărârea Adunării Generale care este deliberativă cu prezența a 50% plus unu din numărul total al membrilor sau reprezentanților acestora și dacă pentru ele au votat 2/3 din numărul membrilor prezenți la ședință. Prevederile Statutului privind sediul Asociației pot fi modificate în baza deciziei Consiliului Administrativ.
8.4 Modificările și completările statutului întră în vigoare pentru terți din momentul înregistrării acestora.
9. FILIALELE ASOCIAȚIEI
9.1 Subdiviziunile organizatorice de bază ale Asociației sunt filialele care realizează aceleași direcții de activitate ale Asociației.
9.2 Filialele se constituie după criteriul teritorial și se organizează din nu mai puțin de 3 membrii. Decizia cu privire la crearea Filialei se adoptă de Consiliul de Administrare.
9.3 Filiala activează în baza regulamentului aprobat prin hotărârea Consiliului de Administrare. Președintele Filialei este numit de Consiliul de Administrare.
9.4 Președintele Filialei prezintă pe bază permanentă darea de seamă despre activitatea Filialei Consiliului de Administrare al Asociației.
10. MODUL DE REORGANIZARE Șl LICHIDARE
10.1 Asociația își încetează activitatea prin reorganizare și autodizolvare in baza deciziei Adunării Generale adoptată în condițiile stabilite de prezentul statut.
10.2 Reorganizarea Asociației se efectuează, în condițiile legii, prin fuziune (contopire, absorbție), dezmembrare (divizare, separare) sau transformare cu notificarea prealabilă a creditorilor. Reorganizarea produce efecte numai după înregistrarea ei în organul de stat competent.
10.3 Autodizolvarea poate avea loc în cazul în care nu pot fi realizate scopurile statutare din lipsa fondurilor sau în cazul atingerii obiectivelor statutare propuse.
10.4 Asociația poate fi lichidată în mod forțat în baza hotărârilor organelor abilitate in cazul încălcării legislației cu privire la asociațiile obștești.
10.5 Autodizolvarea Asociației este urmată de procedura de lichidare. În procesul de lichidare Asociația va utiliza denumirea sa cu mențiunea „în proces de lichidare". Lichidarea Asociației se efectuează de către Comisia de lichidare, numita de către organul, care a adoptat această decizie în conformitate cu Legea cu privire la asociațiile obștești și Codul civil.
10.6 Consiliul de Administrare va depune la organul de înregistrare o cerere cu privire la înregistrarea declanșării lichidării Asociației și va comunica datele membrilor comisiei de lichidare.
10.7 Comisia de lichidare dispune de drepturile și obligațiile care nu contravin scopului lichidării. Comisia de lichidare suspendă activitatea Asociației, încasează creanțele de la debitori, vinde activele, satisface cerințele creditorilor și repartizează activele care au rămas conform prevederilor legale și statutare.
10.8 Comisia de lichidare întocmește bilanțul de lichidare, în care se indică valoarea și componența activelor rămase, și îl prezintă spre aprobare organului care a decis lichidarea.
10.9 Activele rămase după satisfacerea pretențiilor creditorilor nu pot fi distribuite între membrii Asociației și membrii organelor acesteia și se transmite altei organizații cu scopuri similare pentru realizarea scopurilor stabilite în statut.
10.10 Comisia de lichidare răspunde pentru daunele cauzate creditorilor în cazul în care nu și-a îndeplinit obligațiunile ce îi revin, a distribuit activele Asociației înainte de a satisface pretențiile creditorilor sau cu încălcarea legii ori statutului Asociației.
10.11 Comisia de lichidare poartă răspundere pentru daunele cauzate Asociației din culpa lor.
Președintele asociației:
Stefano Mercuri